Jaarverslag 2014

Het jaar in het kort

 

4 Toegankelijkheid: inzet op vereenvoudiging, begrijpelijkheid en voorlichting

De Rechtspraak wil de toegankelijkheid waarborgen met processen en procedures die zo eenvoudig mogelijk zijn, door uitspraken in heldere begrijpelijke taal te formuleren en procespartijen tijdig te voorzien van begrijpelijke informatie.

In 2014 werden ruim 875.000 uitspraken online op rechtspraak.nl gepubliceerd. De Rechtspraak heeft zich ingespannen om de begrijpelijkheid van de uitspraken te verbeteren. Onderzoek wees in 2014 uit dat de nieuwe normen worden gehaald die de Rechtspraak daartoe in het kader van het project PROMIS had gesteld voor de vonnissen in strafzaken. Dit droeg aanwijsbaar bij aan een grotere acceptatie van de uitspraak en het vertrouwen in de rechter.

De Rechtspraak heeft de informatievoorziening aan het publiek sterk verbeterd. De gerechten publiceerden in 2014 meer dan zestienhonderd nieuwsberichten online, waarin de rechtsgang en uitspraken op een bondige en publieksvriendelijke manier werden samengevat. Deze informatie werd ook via een digitale nieuwsbrief, een gratis publieksmagazine en in de sociale media verspreid. De Rechtspraak zocht actief de dialoog via sociale media, wat resulteerde in een sterk toenemende belangstelling van het publiek.

De voorlichting aan de media, die zich concentreert rond een relatief klein aantal rechtszaken, is in 2014 verder geprofessionaliseerd. In alle gerechten zijn persrechters en persraadsheren beschikbaar om de rechtsgang en de uitspraken toe te lichten. Meer dan 140 rechters en raadsheren volgden een training om de toegankelijkheid voor de media in combinatie met een goede procesgang te waarborgen. Verschillende gerechten brachten in 2014 nieuwsbrieven uit waarin maatschappelijk interessante zaken werden aangekondigd, organiseerden briefings om de procesgang toe te lichten en produceerden nieuwsvideo’s naar aanleiding van uitspraken.

De Raad voor de rechtspraak trad in 2014 regelmatig naar buiten om het belang van de onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak voor de democratische rechtsstaat te benadrukken en op te komen voor het belang van rechtsbescherming van de burger. Zo hield de Raad een pleidooi voor grondwettelijke toetsing, waarschuwde hij voor de dalende kwaliteit en effectiviteit van wetgeving en benadrukte hij het economisch belang van de rechtspraak.