Jaarverslag 2014

Het jaar in het kort

 

1 Rechtszaken in 2014: toename ambtenarenzaken door reorganisatie van de politie

In 2014 deden rechters en medewerkers circa 2 procent meer zaken af dan in 2013. De werklast (de aantallen zaken gewogen naar hun relatieve zwaarte) bleef echter min of meer constant. Dit laat zien dat het aandeel van minder bewerkelijke zaken licht is toegenomen. De werkvoorraden zijn niet opgelopen en de doorlooptijden zijn licht verbeterd.

De totale instroom is ten opzichte van 2013 nagenoeg gelijk gebleven, al verschillen de ontwikkelingen per rechtsgebied. Naast de stijging van zaken waarin volwassenen onder bewind werden gesteld (bewindvoering meerderjarigen) nam het aantal zaken bij de bestuursrechter toe als gevolg van de grote toename van het aantal ambtenarenzaken. Deze toename werd veroorzaakt door de reorganisatie van de politie. Het aantal vreemdelingenzaken daalde, evenals het aantal handelszaken en familierechtelijke zaken in hoger beroep.

 

Bijna tweederde van het aantal behandelde zaken betrof civielrechtelijke zaken, ruim een kwart betrof strafzaken en de rest betrof zaken in het bestuursrecht (inclusief vreemdelingen-­ en belastingzaken). Van de volgende zaken werden er in 2014 meer afgedaan dan in 2013: familiezaken, Mulderzaken (beroepsprocedure bij verkeersboetes), belastingzaken bij de rechtbanken en belastingzaken bij de gerechtshoven. Binnen de andere rechtsgebieden is er sprake van een afname van het aantal zaken. Vooral het aantal vreemdelingenzaken liep sterk terug.