Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

 

8 Productieverdeling

Ingestroomde zaken worden behandeld en afgedaan. Alvorens in te gaan op de ontwikkeling in 2014 van de productie ten opzichte van vorig jaar, wordt de verdeling van de productie over de verschillende rechtsgebieden aangegeven. In de volgende figuur is naast de verdeling van de absolute aantallen zaken in de blauwe rijen, ook de verdeling van de werklast over de verschillende rechtsgebieden (in de oranje rijen) weergegeven.

Het aantal kantonzaken is verreweg het grootst. Het feit dat voor kantonzaken het aandeel in werklast in minuten zoveel kleiner is, geeft aan dat dit relatief lichte, dat wil zeggen relatief weinig bewerkelijke, zaken zijn. Zijn de oranje rijen in de figuur echter groter, zoals bij de civiel, straf en bestuur, dan betekent dit dat relatief zware (bewerkelijkere) zaken zijn behandeld.

Hoewel strafzaken in de media en bij het publiek meestal meer aandacht krijgen, blijkt dat in 2014 bijna tweederde, 66 procent van de zaken in de gerechten civielrechtelijk van aard is. Dit zijn handelsgeschillen en familiezaken (inclusief civiele kantonzaken). Het aandeel strafzaken bedraagt 27 procent en de resterende 7 procent betreft bestuurszaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Gewogen naar werklast is de verdeling anders. De behandeling van civiele zaken zorgt voor ongeveer de helft (51 procent) van de werklast, de behandeling van strafzaken voor ruim een kwart (27 procent) en de behandeling van bestuurszaken inclusief belastingzaken en vreemdelingenzaken voor ruim een vijfde (22 procent).

Dit beeld is, zowel voor aantallen zaken als voor de werklastverdeling, redelijk stabiel over de laatste jaren. In 2014 is het aandeel bestuursrecht licht toegenomen ten koste van strafrecht. Binnen de rechtsgebieden kunnen ook verschuivingen plaatsvinden. Zo nemen bijvoorbeeld de familiezaken toe, waar de handelszaken afnemen. Bij bestuursrecht neemt het belang van belastingzaken en reguliere bestuursrechtelijke zaken toe, terwijl vreemdelingenzaken afnemen.