Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

7 Instroomontwikkeling

7 Instroomontwikkeling

In 2014 stroomden bijna 1,8 miljoen zaken in bij de gerechten1. Dit niveau is vergelijkbaar met 2013. Wel verschilden de ontwikkelingen per rechtsgebied, zoals bijgaande figuur laat zien.

Het aantal kantonzaken2 nam met bijna 3 procent toe en daarbinnen was evenals vorig jaar een zeer sterke toename te zien van familierechtelijke zaken rond bewindvoering van meerderjarigen.

Het aantal ‘reguliere’ bestuursrechtelijke rechtszaken nam met 7 procent toe, vooral door de sterke toename van ambtenarenzaken als gevolg van de reorganisatie van de politie (functiegebouw nationale politie). Maar ook het aantal bijstands- en sociale verzekeringszaken steeg.

Het aantal zaken vreemdelingenrecht nam juist met 11 procent af.

Het aantal zaken op het gebied van strafrecht bij de rechtbanken (over misdrijven) daalde met 9 procent. Deze daling is vooral het gevolg van een tellingswijziging. De daling betrof zowel het aantal ter zitting gebrachte zaken als de raadkamerzaken aangaande voorlopige hechtenis.

Het aantal civiele zaken bij de rechtbanken nam met 5 procent af, voornamelijk als gevolg van de afname van handelszaken. Het aantal hoger beroepszaken bij de gerechtshoven nam af met 4 procent. Dit kwam door de daling van handelszaken en familierekesten.

Hieronder worden de ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden beschreven. Tabel 1 geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen de verschillende rechtsgebieden.

1 Een klein deel van de instroom en productie valt buiten de gepresenteerde overzichten. Het betreft de bijzondere kamers, megazaken, commissies van toezicht en tuchtrecht en het werk van de rechtercommissaris strafzaken.

2 Vanaf 2011 tellen de zogenoemde akten en verklaringen in het rechtsgebied kanton niet meer mee. In de tabellen en de analyses zijn daarom de akten en verklaringen in alle jaren niet meer meegenomen.