Jaarverslag 2014

2014 in Cijfers

7 Instroomontwikkeling

7.3 Bestuursrechtelijke rechtszaken bij de rechtbanken

De instroom van ongeveer 109.000 zaken bij de rechtbanken op het gebied van het bestuursrecht was gelijk aan het niveau van 2013. Een afname van vreemdelingenzaken met 11 procent en van belastingzaken met 1 procent stond tegenover een toename van ‘reguliere’ bestuurszaken met 7 procent. Die ontwikkeling is vergelijkbaar met die van vorig jaar.

De instroom van reguliere bestuurszaken nam in 2014 met 7 procent toe naar 52.500. Binnen deze groep zaken is het beeld wisselend: de grootste groei was zichtbaar bij ambtenarenzaken (meer dan verdubbeld, gerelateerd aan de reorganisatie van de politie); bouwgerelateerde zaken namen met 7 procent af, terwijl bijstands- en sociale verzekeringszaken rond 5 procent toenamen. Toename is er naast de Ambtenarenwet bij de Werkloosheidswet, de Ziektewet en de AWBZ. De sterke toename van vorig jaar van het aantal zaken over de Wet openbaarheid bestuur (WOB) heeft zich in 2014 niet doorgezet. Het aantal WOB-zaken tegen lagere overheden nam nog wel toe, maar tegen de Rijksoverheid nam het aantal sterk af (meer dan gehalveerd).

Hoewel de totale asielinstroom in Nederland, bestaande uit eerste aanvragen, tweede en volgende asielaanvragen en nareis, in 2014 ten opzichte van 2013 is toegenomen, is het aantal voor de rechter gebrachte vreemdelingenzaken met 11 procent sterk afgenomen tot circa 29.400. Vooral de instroom bij de rechter van reguliere zaken en bewaringszaken nam af. Een groot gedeelte van de asielinstroom in 2014 bij de IND bestond uit asielaanvragen van vreemdelingen met de Eritrese en de Syrische nationaliteit. Met name voor Syriërs geldt dat relatief veel aanvragen worden ingewilligd door de IND, waardoor geen beroepen bij de vreemdelingenrechter volgen.

Bij belastingzaken was bij de rechtbank sprake van een in vergelijking met 2013 constante instroom van circa 27.000 zaken. Rijksbelastingzaken namen echter in aantal toe (11 procent) en belastingzaken van lagere overheden namen juist af (-4 procent). De toename was geconcentreerd in erfbelasting en motorrijtuigenbelasting. De afname was geconcentreerd bij parkeerbelasting en rioolheffing. Zaken die te maken hadden met de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bleven constant rond de 11.400 zaken.